top of page

ניהול קונפליקטים

קונפליקטים מתפתחים בין עובדים, מנהלים, לקוחות וספקים. רוב האנשים מעדיפים להימנע מכך, אך בעזרת למידה של תהליך היווצרות הקונפליקט ודרכים לפתרונו נלמד כיצד לראות בו הזדמנות לשינוי חיובי. בניגוד לתפיסה המקובלת קונפליקט מנוהל היטב עשוי להיות חשוב להצמחת פתרון יצירתי, הגדלת שביעות רצון ויצירת שינוי מקדם לפרט ולארגון. 

עובדים מביאים עימם דפוסים מחייהם האישיים ומתח מסוים תמיד קיים בסביבת העבודה ומקשה על ביצוע המשימות. מידה מסוימת של תחרותיות, חילוקי דעות אישיים ומקצועיים קיימים בכל ארגון ומובילים למאבקי כוח ושליטה. נרחיב את כלי הניהול של משברים מתוך הבנת המוטיבציה של הצד השני וזיהוי האסטרטגיה שלו בדינמיקה של עימות. נלמד דרכי תקשורת בסוגי קונפליקטים ונאפשר לכם למצות את הפוטנציאל הגלום בעימותים המנוהלים בחכמה ובמחשבה תחילה מתוך היכרות טובה עם העצמי וסגנונו האישי.

"הסדנא שגרמה לי לחשוב אחרת לגמרי על הדרך שאני בוחר בקונפליקטים - תודה רבה על הרצינות ובעיקר על הדוגמאות. לא האמנתי שזה יהיה כל כך מתאים לנו. שיחקת אותה!"         

bottom of page